Aanvraag

Procedure aanvraag projecten (ondernemers)fonds

Alle contribuanten kunnen een beroep doen op het fonds, onder de voorwaarde dat het geld besteed wordt ter financiering van een collectief initiatief. Dit initiatief moet bijdragen aan de verbetering van het Waddinxveense ondernemersklimaat en/of leefklimaat. Een aanvraag wordt ingediend met het aanvraagformulier op deze website. Indien de aanvraag correct is ingediend, ontvangt de aanvrager per e-mail een bevestiging met het registratienummer van de aanvraag.

Aanvragen worden door het bestuur beoordeeld in een bestuursvergadering. Het bestuur behandelt in de bestuursvergadering alle aanvragen die minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering zijn ingediend. Na afloop van de bestuursvergadering ontvangt de aanvrager per e-mail bericht hoe het bestuur over de aanvraag heeft besloten. Als het bestuur de aanvraag heeft goedgekeurd, kan het collectief starten met de uitvoering van het project. Na afloop van het project wordt een declaratie (voorzien van facturen) bij het fonds ingediend.

 

Het bestuur beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de volgende criteria:

 

 • Aanvragen kunnen uitsluitend door een in de gemeente Waddinxveen gevestigd collectief worden ingediend.
 • De aanvraag is in samenspraak met de ambassadeur van het trekkingsgebied opgesteld.
 • Het collectief dient representatief te zijn voor het trekkingsgebied.
 • De keuze voor het project of de activiteit is op democratische wijze tot stand gekomen. Dit kan onder andere door verslag van de Algemene Ledenvergadering: het aantal leden, het aantal aanwezige leden, het project en het bedrag (begroting) en wijze van besluitvorming, zoals bij stemming. Uit statuten en het verslag blijkt duidelijk wie als vertegenwoordiger van de vereniging optreedt.
 • De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, maar kan daar wel een aanvulling op zijn.
 • De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in de gemeente.
 • Er is nog voldoende budget voor het betreffende trekkingsgebied beschikbaar.
 • De aanvraag is onderbouwd met een gespecificeerde begroting.
 • Er is sprake van een specifiek project en reguliere exploitaties. Er kan geen aanspraak op het fonds worden gedaan voor structurele financiering.

Het Ondernemersfonds Waddinxveen draagt geen verantwoordelijkheid voor, en heeft geen inhoudelijke betrokkenheid bij, de projecten die tot stand komen door collectieven binnen de werkgebieden. De planvorming en het inhoudelijk debat over de bestedingen worden volledig door de contribuanten zelf gevoerd. Het dagelijks bestuur geeft geen inhoudelijk oordeel over de plannen, maar kan eventueel wel advies geven, bijvoorbeeld wanneer er elders in de gemeente vergelijkbare plannen zijn en door samen te werken wellicht een kostenvoordeel te behalen valt.

Om meer bekendheid voor de mogelijkheden van Ondernemersfonds Waddinxveen te genereren, verzoeken wij collectieven om bij uitingen rondom dit project de tekst ”Mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Waddinxveen” te vermelden.

 

Belangrijk

Voor toetsing aan regelgeving en benodigde vergunningen is het werkgebied zelf verantwoordelijk. Voor informatie kunt u contact opnemen met Harmen Peet | Adviseur Economie | 0182-624798 | h.peet@waddinxveen.nl l graag aangeven dat het een project van het Ondernemersfonds betreft.

Doe mee!

Hebt u een leuk idee? Enthousiasmeer dan anderen binnen uw trekkingsgebied om samen een collectief te vormen en het idee uit te werken. U kunt daarbij ondersteund worden door de ambassadeur van uw trekkingsgebied. Deze persoon kan u ook ondersteunen bij het opstellen van een plan en het indienen van een aanvraag bij de Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen.

Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen stelt de volgende voorwaarden aan collectieven of verenigingen die aanvragen indienen bij het fonds:

 • Het bestuur van de vereniging legt (jaarlijks) verantwoording af aan de leden van de vereniging.
 • Het Ondernemersfonds Waddinxveen behoudt zich het recht tot inzage in de (financiële) administratie van de vereniging.
 • Begroting en besluitvorming door het bestuur van de vereniging en de eventuele ALV over de besteding van de gelden uit het Ondernemersfonds Waddinxveen, dienen vastgelegd te worden in een verslag van de bijeenkomsten. De vereniging zorgt ervoor dat een exemplaar van dit verslag wordt verstrekt aan haar achterban en aan de secretaris van het Ondernemersfonds Waddinxveen.
 • Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor toetsing aan regelgeving en benodigde vergunningen. Voor informatie hierover kan contact opgenomen worden met Maud van Koeveringe van de gemeente Waddinxveen, via M.van.Koeveringe@waddinxveen.nl (geef erbij aan dat het een project van het Ondernemersfonds betreft).
 • Het bestuur van de vereniging informeert de belanghebbenden waaronder haar achterban, omwonenden en belanghebbenden over besluiten en plannen.
 • Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor reserveringen in het budget bij het aangaan van langlopende (financiële) verplichtingen.

Nog niet verenigd en dan?

Heeft u een niet-woning object en valt u nog niet onder een trekkingsgebied? Dan wordt u uitgenodigd om op eigen initiatief deel te nemen aan een van trekkingsgebieden of op eigen initiatief een zelfstandige samenwerking te organiseren. Deze samenwerking dient vervolgens in een vereniging geformaliseerd te worden om aanspraak te kunnen doen op het fonds.

Wenst u een vereniging op te richten? U kunt hiervoor financiële ondersteuning krijgen uit het fonds! Neem hiervoor contact op met de penningmeester van de stichting.