Het fonds algemeen

Het fonds wordt jaarlijks gevuld door alle ondernemers en maatschappelijke organisaties die eigenaar of huurder zijn van niet-woningen binnen de gemeente Waddinxveen. Zij betalen een bijdrage aan het fonds van € 30,- per € 100.000,- WOZ-waarde. Deze wordt door de gemeente geïnd in de vorm van een opslag op de OZB-belasting. De gemeente maakt deze geïnde bedragen in vier jaarlijkse termijnen over aan het OFW.

In 2023 was de opbrengst van het fonds € 262.540. Deze opbrengst is via een systeem van trekkingsrechten weer terug naar de ondernemers gegaan.

In overeenstemming met de voorstellen uit het Bouwplan kent het fonds vanaf 2023 drie typen trekkingsgerechtigden. Dit zijn:

  1. Het Ondernemersplatform Waddinxveen, dat als functie heeft de samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en andere stakeholders te bevorderen en als behartiger van de collectieve belangen van de ondernemers op te treden
  2. De ondernemersverenigingen op de bedrijventerreinen A12, Doelwijk, Coenecoop en Noord/Zuid, die verantwoordelijk zijn voor een goed klimaat en bijbehorende voorzieningen op de betreffende terreinen
  3. De binnen Wadd Bruist samenwerkende ondernemers en organisaties uit de sectoren agrarisch, detailhandel, horeca, sport en onderwijs.

Gedurende de eerste helft van 2023 zijn met elk van deze drie trekkingsgerechtigden afspraken gemaakt over de wijze waarop zij aanspraak kunnen maken op het jaarlijks vrijkomende budget dat aan elk van hen beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast is vastgelegd hoe er verantwoording over de bestedingen wordt afgelegd en wat er gebeurt wanneer er teveel aan middelen onbenut wordt gelaten.

Tussen het fonds en de gemeente Waddinxveen is een convenant afgesloten. Hierin is vastgelegd waar ieders verantwoordelijkheden liggen. Ook staat erin hoe het fonds verantwoording aflegt aan de gemeente over de besteding van de door de gemeente geïnde bijdrages van de OZB-betalende ondernemers en maatschappelijke organisaties.