Opbouw van het fonds

Het fonds is een financiële voorziening waar eigenaren en huurders van niet-woningen voor betalen. Deze eigenaren en gebruikers betalen hun aandeel via een opslag van € 30,- per € 100.000,- vastgoedwaarde op de onroerendezaakbelasting (OZB) niet-woningen. Deze heffing wordt geregeld in de verordening onroerendezaakbelasting die jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld.

Door deze manier van financiering wordt gezorgd dat degenen die profiteren van het fonds er ook aan meebetalen. Het fonds zorgt voor een lastenverzwaring, maar ondernemers krijgen er een sterker ondernemers- en verblijfsklimaat voor terug. Hierin verwezenlijken ondernemers en verenigingen hun ambities door samenwerking.

Verdeling van het fonds

In het document Samenwerken en Investeren in Waddinxveen – Bouwplan OPW en OFW 2.0 is beschreven hoe dit bedrag over de trekkingsgerechtigden verdeeld gaat worden:

(In 2023 lag de werkelijke opbrengst van het fonds € 32.540 hoger dan de geschatte opbrengst. Deze meeropbrengst is naar rato onder de trekkingsgerechtigden verdeeld.)

Met ingang van 2023 is ook het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) de mogelijkheid geboden om een beroep op het fonds te doen. Daarmee wordt het OPW in staat gesteld om plannen te presenteren die moeten leiden tot de professionalisering van het OPW op haar belangrijkste kerntaken: netwerkvorming en belangenbehartiging. Daarnaast mag zij als enige met voorstellen komen voor de aanwending van de gebiedsoverstijgende budgetten op de in de tabel genoemde thema’s. Aan het bestuur van het OFW is opgedragen om te toetsen of deze voorstellen op draagvlak kunnen rekenen en op democratische wijze tot stand zijn gekomen. Een goede samenwerking en afstemming met de ondernemersverenigingen op de grote bedrijventerreinen, is daarvoor van groot belang. Het is aan de voorziene OPW-manager om een stevig netwerk van ondernemers en ondernemersorganisaties op te bouwen. Daarbij verandert er ook veel in het lidmaatschap van het OPW. Iedere in Waddinxveen gevestigde ondernemer (contribuant) wordt uitgenodigd om ‘om niet’ lid te worden van het OPW en deel te nemen aan de ledenvergaderingen om daar zijn/haar stem te laten horen.

De trekkingsgerechtigden die ook al in de periodes 2016-2018 en 2019-2022 een beroep konden doen op het fonds, zijn vanaf 2023 in twee groepen onderverdeeld:

  1. de gebiedsgebonden ondernemersverenigingen (VBA12, VBC, VBD, VGO)
  2. De in Wadd Bruist samenwerkende sectorale trekkingsgerechtigden agrarisch, detailhandel, horeca, sport en onderwijs.

Met alle drie typen trekkingsgerechtigden (OPW, gebiedsgebonden ondernemersverenigingen en Wadd Bruist) zijn afspraken gemaakt over de manier waarop zij aanspraak kunnen maken op de aan hen toebedeelde middelen en hoe ze verantwoording zullen afleggen over de besteding ervan.

Bevoorschotting als nieuwe wijze van financiering

In het Bouwplan is opgenomen dat het OPW én de ondernemersverenigingen op de bedrijventerreinen vanaf 2023 bevoorschot kunnen worden. Dat wil zeggen dat zij een jaarplan met begroting aan het bestuur van het OFW voorleggen. Daarin beschrijven zij welke projecten en programma’s uitgevoerd gaan worden en hoeveel die gaan kosten. Na goedkeuring door het OFW-bestuur worden de gelden in vier termijnen aan deze aanvragers overgemaakt. Als er een spaardoel in de plannen zit, kunnen de daarvoor aangevraagde gelden voor dat doel gereserveerd worden. Wel moeten de plannen in beginsel voor 1 januari 2028 zijn uitgevoerd en de gelden zijn besteed, omdat op die datum het derde tijdvak van het OFW is afgelopen.

De bestedingen worden achteraf verantwoord. Dit door middel van een inhoudelijk en financieel bestedingsverslag dat door de kascontrolecommissie en de ledenvergadering is goedgekeurd.

Projectfinanciering blijft ook een optie

Ondernemersverenigingen kunnen er ook voor kiezen om op projectbasis gefinancierd te worden. Er worden dan afzonderlijke projectvoorstellen aan het OFW-bestuur voorgelegd. Dit kunnen ook spaardoelen zijn. Na afloop van de uitvoering betaalt het OFW op basis van de door aanvrager de ingediende factuur of facturen. Het OPW heeft de mogelijkheid om voorstellen voor de besteding van de gebiedsoverstijgende budgetten aan het OFW-bestuur voor te leggen als afzonderlijke projectaanvragen. Zij kan die projecten ook in het jaarplan integreren.

Het OFW administreert de toegezegde projectbedragen en de na uitvoering betaalde facturen.

Zeker in de eerste jaren kan Wadd Bruist uitsluitend op basis van projectfinanciering voorstellen aan het OFW-bestuur voorleggen. Financiering vindt plaats nadat  de facturen die betrekking hebben op de projecten aan het OFW-bestuur zijn overlegd.