Projecten algemeen

Het Ondernemersfonds Waddinxveen is een fonds dat wordt gevuld door de Waddinxveense Ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere instanties die eigenaar of huurder zijn van niet-woningen in de gemeente Waddinxveen (contribuanten). Het geld dat zij jaarlijks collectief bij elkaar brengen, wordt door het fonds ter beschikking gesteld voor de realisatie van projecten die ten goede komen aan de versterking van het ondernemersklimaat en de leefomgeving van Waddinxveen.

Alle niet-woningen zijn ingedeeld in één van de volgende trekkingsgebieden/sectoren: Logistiekpark A12 en Businesspark Vredenburgh (VB A12), Distripark Doelwijk (VBD), Bedrijventerrein Coenecoop (VBC), Bedrijventerrein Noord en Bedrijventerrein Zuid (samenwerkend in VGO), detailhandel, horeca, sport, onderwijs, agrarisch, nuts, onbebouwd en overige.

Tot 2023 hadden al deze gebieden en sectoren het recht om van het eigen budget te trekken door projectvoorstellen voor de besteding ervan bij het bestuur van het OFW in te dienen. Ieder gebied/sector beschikte over een eigen ambassadeur die wist wat er in de eigen achterban speelde. Voordat het bestuur van het OFW een project kon goedkeuren, was het noodzakelijk dat er een positief advies van de ambassadeur aan ten grondslag was.

Voorjaar 2021 is deze werkwijze geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de budgetten van sommige van de trekkingsgebieden/sectoren dusdanig klein van omvang zijn, dat het niet goed mogelijk is om er een impactvol bestedingsvoorstel voor te ontwikkelen. Zelfs niet als er voor de mogelijkheid om te sparen werd gekozen. Daarnaast werd de besluitvormingsprocedure te omslachtig en te traag gevonden.

Naar aanleiding van deze bevindingen zijn de gebieds- en sectorgebonden trekkingsgerechtigden met ingang van 2023 in twee groepen ingedeeld:

  1. de gebiedsgebonden ondernemersverenigingen (VB A12, VBC, VBD, VGO)
  2. de in Wadd Bruist samenwerkende sectorale trekkingsgerechtigden agrarisch, detailhandel, horeca, sport en onderwijs.

Behalve deze twee groepen trekkingsgerechtigden is ook het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) met ingang van 2023 als trekkingsgerechtigde aangemerkt. Dit omdat een andere uitkomst van de evaluatie was dat het ondernemersveld in Waddinxveen behoefte had aan meer continuïteit in en professionelere aanpak van collectieve netwerkvorming, samenwerking en belangenbehartiging. Ook was er de behoefte om overstijgende thema’s als duurzaamheid en arbeidsmarkt voortvarender aan te pakken. Ook hiervoor is vanaf 2023 budget vrijgekomen. Het OPW is de partij die op deze terreinen projectvoorstellen gaat ontwikkelen.

Ten aanzien van de inkomsten die gegenereerd worden onder de trekkingsgebieden nuts, onbebouwd en overige is afgesproken dat deze vanaf 2023 worden verdeeld, volgens de door het OFW-bestuur bepaalde verdeelsleutel, over de trekkingsgerechtigden OPW en Wadd Bruist.