Projectvoorstellen

Er zijn drie typen trekkingsgerechtigden die een beroep mogen doen op de middelen van het Ondernemersfonds:

  1. Het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW).
  2. De ondernemersverenigingen op de grote bedrijventerrein Logistiekpark A12 en Businesspark Vredenburgh (VB A12), Distripark Doelwijk (VBD), Bedrijventerrein Coenecoop (VBC) en de bedrijventerreinen Noord en Zuid (VGO)
  3. De samenwerkende sectorale trekkingsgebieden agrarisch, detailhandel, horeca, sport en onderwijs. De voormalige ambassadeurs van deze sectoren vormen vanaf 2023 de werkgroep Wadd Bruist. Deze werkgroep is inmiddels aan de slag gegaan om met plannen te komen die enerzijds ten goede komen aan een versterkte profilering van deze sectoren. Anderzijds aan een verbeterd leefklimaat van de Waddinxveense samenleving.

Het kan voorkomen dat ondernemers, organisaties en inwoners ideeën hebben die passen bij de doelstellingen van het Ondernemersfonds. Zij moeten deze eerst in bespreking brengen bij een trekkingsgerechtigde. Dit kan zijn:

  • Het OPW, voor onderwerpen als verbeterde samenwerking, netwerkvorming of belangenbehartiging, dan wel overstijgende thema’s waarvan men zou willen dat die worden opgepakt.
  • De ondernemersvereniging die actief is op één van de bedrijventerreinen als het om een voor dat bedrijventerrein relevant idee gaat.
  • Wadd Bruist voor ideeën die raken aan de sectoren die hierin samenwerken.

Het OFW-bestuur is een groot voorstander van een sterk lokaal georganiseerd ondernemersveld. Zij  stimuleert ondernemers die ideeën voor verbetering hebben dan ook om vooral lid te worden van het OPW en de op bedrijventerreinen gevestigde ondernemersverenigingen. Via die kanalen kunnen de ideeën en initiatieven vervolgens hun weg vinden binnen de jaarplannen en projectvoorstellen die door het OPW, de ondernemersverenigingen en Wadd Bruist aan het OFW worden voorgelegd.

Binnen Wadd Bruist wordt een aanpak ontwikkeld waarbij ook derden de ruimte krijgen om ideeën naar voren te brengen. Anders dan het OPW en de gebiedsgebonden ondernemersverenigingen kent Wadd Bruist namelijk geen vereniging waar je lid van kunt worden.